1 / 2

Thẩm định giá

Thẩm định giá doanh nghiệp

1. Khái niệm Xác định giá trị doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc điều tra chi tiết và

Thẩm định bất động sản, dự án

Trong bối cảnh giá bất động sản có nhiều biến động, thẩm định giá sẽ là phương tiện xác định giá trị thực, định hướng

Thẩm định giá động sản, máy móc thiết bị

Thẩm định giá động sản – máy móc thiết bị phục vụ cho các mục đích mua sắm, thanh lý, kế toán, bảo hiểm… 1.