1 / 2

Tổ chức bán đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản dựa trên các quy định của pháp luật như: Nghị định 17/2010/NĐ – CP về bán đấu giá, luật Dân sự…

Qui trình tiếp nhận và tổ chức bán đấu giá tài sản được thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

Bước 1 : Tiếp nhận hồ sơ của tài sản bán đấu giá

 • Kiểm tra hồ sơ : kiểm tra các văn bản pháp lý liên quan đến  tài sản bán    đấu giá, yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ (nếu có)
 • Thông báo cho khách hàng qui trình của việc tổ chức đấu giá, thời gian tổ chức, thanh tóan, phí dịch vụ đấu giá….
 • Gởi Giấy yêu cầu bán đấu giá tài sản để khách hàng điền các thông tin cần thiết của tài sản bán đấu giá (mẫu số 1)
 • Gởi mẫu Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá để khách hàng tham khảo (mẫu số 2).

Bước 2 : Đi khảo sát thực tế

 • Chụp hình tài sản bán đấu giá
 • Lập Phiếu khảo sát thực địa ghi nhận tình trạng của tài sản (mẫu số 3)

Bước 3 : Ký kết Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản :

 • Soạn thảo Hợp đồng trình Ban Giám đốc
 • Gởi Hợp đồng đến khách hàng tham khảo
 • Chỉnh sửa, bổ sung Hợp đồng (nếu có)
 • Trình Ban Lãnh đạo 02 bên cùng ký kết Hợp đồng, HĐ được lập 06 bản, mỗi bên giữ 03 bản.

Bước 4 : Đăng báo: Sau khi khách hàng nộp tạm ứng tiền đặt trước theo qui định của hợp đồng, tiến hành đăng báo Sài gòn giải phóng 2 kỳ (đối với động sản) và 3 kỳ (đối với bất động sản).

Bước 5 : Soạn thảo qui chế, thông báo bán đấu giá tài sản trình Ban giám đốc duyệt (mẫu số 4, 5).

Bước 6 : Niêm yết thông báo bán đấu giá tài sản

 • Tại Công ty          
 • Tại đơn vị ủy quyền
 • Nơi có tài sản bán đấu giá.

Bước 7 : Tiếp nhận khách hàng mua hồ sơ đấu giá

 • Bộ hồ sơ đấu giá bán cho khách hàng gồm
  • Giấy đăng ký mua tài sản bán đấu giá (mẫu số 6)
  • Qui chế bán đấu giá tài sản
  • Bản photo các văn bản liên quan đến tài sản bán đấu giá
  • Phối hợp với Bộ phân tài vụ thu tiền bán hồ sơ cho khách hàng

Bước 8 : Tiếp nhận khách hàng đăng ký tham gia đấu giá

 • Hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá nộp là:
  • Giấy đăng ký mua tài sản bán đấu giá
  • Bản sao CMND hoặc bản photo có đối chiếu với bản chính (cá nhân),     nếu là bất động sản có bản sao hộ khẩu
  • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh (tổ chức)
  • Phối hợp với Bộ phân tài vụ thu tiền đặt trước của khách hàng

Bước 9 :  Báo cáo tình hình đăng ký đấu giá

 • Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, tổng hợp tình hình và danh sách khách hàng đăng ký đấu giá
 • Soạn Tờ trình về tổ chức phiên đấu giá trình Ban giám đốc (mẫu số 7)

Bước 10 : Gởi thơ mời tham dự phiên đấu giá

 •   Đơn vị ủy quyền
 • Phòng Công chứng (nếu là bất động sản)
 • Trường hợp không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, gởi Văn bản thông báo đến đơn vị ủy quyền.

Bước 11 : Tổ chức phiên đấu giá

 • Phối hợp với Phòng Hành chính chuẩn bị dụng cụ, sắp xếp bàn ghế.
 • Tiến hành phiên đấu giá, cuộc bán đấu giá tài sản phải được tiến hành liên tục theo một trình tự sau:
  • Mở đầu cuộc bán đấu giá tài sản, đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; thông báo nội quy của cuộc bán đấu giá tài sản; công bố danh sách người đăng ký mua tài sản bán đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá tài sản; giới thiệu từng tài sản bán đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm; thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá (nếu có); trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá. Như vậy, mở đầu cuộc bán đấu giá thì đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá phải giới thiệu về bản thân mình, đồng thời phải thông báo nội quy của cuộc bán đấu giá tài sản, công bố danh sách những người đăng ký mua tài sản bán đấu giá và xác định những người tham gia đấu giá tài sản bằng cách điểm danh. Người điều hành cuộc bán đấu giá phải giới thiệu về tài sản bán đấu giá và nhắc lại giá khởi điểm của tài sản này cho những người tham gia đấu giá biết. Người điều hành cuộc bán đấu giá cũng có nghĩa vụ đó là thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá.
  • Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá tài sản trả giá. Sau mỗi lần người tham gia đấu giá tài sản trả giá, đấu giá viên thông báo công khai về giá đã trả cho người người tham gia đấu giá tài sản.
  • Nếu sau ba lần đấu giá viên nhắc lại giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên công bố người mua được tài sản bán đấu giá. Sau khi đấu giá viên công bố, người mua được tài sản bán đấu giá được coi là đã chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá. Ví dụ: A, B, C cùng tham gia đấu giá tài sản nhưng A đưa ra giá cao nhất, đấu giá viên nhắc lại giá mà A đưa ra ba lần mà không có ai đưa ra giá cao hơn thì A sẽ là người mua được tài sản.
  • Trong trường hợp giá cả cao nhất được công bố thấp hơn so với giá khởi điểm thì cuộc bán đấu giá tài sản coi như không thành.
  • Trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu, nếu có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất, thì đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá. Nếu không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.
  • Ddiễn biến của cuộc bán đấu giá tài sản phải được ghi vào biên bản bán đấu giá tài sản. Biên bản bán đấu giá tài sản phải có chữ ký của đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài sản, người ghi biên bản, một người tham gia đấu giá và một người tham dự cuộc bán đấu giá (nếu có).Kết quả cuộc bán đấu giá tài sản được ghi vào Sổ đăng ký bán đấu giá tài sản. Trong trường hợp bán đấu giá tài sản thành thì đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài sản lập hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.
  • Tùy từng trường hợp bán đấu giá tài sản cụ thể hoặc theo yêu cầu của người có tài sản bán đấu giá thì tổ chức bán đấu giá tài sản mời tổ chức, cá nhân có liên quan đến tham dự cuộc bán đấu giá.
  • Sau phiên bán đấu giá, phối hợp với Bộ phân tài vụ thu tiền đặt bổ sung của người trúng đấu giá và trả tiền đặt trước lại cho người không trúng đấu giá

Bước 12 : Công việc sau khi đấu giá thành

 • Theo dõi việc thanh tóan tiền mua tài sản của khách hàng.
 • Sau khi khách hàng đã thanh toán đủ tiền mua tài sản
  • Chuyển số tiền theo qui định trong Hợp đồng cho bên ủy quyền.
  • Thông báo cho bên ủy quyền biết để bàn giao tài sản cho người mua.
 • Tham dự bàn giao tài sản với bên ủy quyền và người mua
 • Liên hệ với khách hàng để ký Hợp đồng mua bán tài sản (mẫu số 9)
 • Liên hệ với Phòng Công chứng chứng nhận Hợp đồng mua bán tài sản (nếu là bất động sản)

Bước 13 : Thanh lý hợp đồng (mẫu số 10), chuyển Bộ phân tài vụ thực hiện :

 • Thanh toán số tiền theo Biên bản thanh lý hợp đồng
 • Xuất hóa đơn dịch vụ giá trị gia tăng cho bên ủy quyền

Trường hợp đấu giá không thành: Gởi Văn bản thông báo và đề nghị bên ủy quyền tiếp tục ủy quyền cho Công ty tổ chức đấu giá, nếu bên ủy quyền đồng ý, hai bên tiến hành ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung và qui trình tổ chức bán đấu giá được thực hiện lại như từ bước 1.

Bình luận